YAZILAR


YÜKSEK ÖĞRETİM     ÜNV. GELİRLERİ     ÖĞR. YAPISI     ÖĞR. KALİTESİ     YAYIN VERİMİ     PROJE ÜRETİMİ     YEN-GİRŞ-TERC     GENEL DEĞERLENDİRME     ÜNV.GELİRLERİ 2     ENERJİ-SOSYAL YAŞAM     BAP ve DESTEKLER     TTO     SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKYENİLİKÇİLİK-GİRİŞİMCİLİK VE TERCİH EDİLEBİLİRLİK ALANI

 2011 yılından itibaren TÜBİTAK, TÜBA, YÖK, Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bazı kurumlardan temin edilen verilerle 23 gösterge dikkate alınarak bir “girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi” yayımlanmaktadır. Bu endeks; üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğine, fikri mülkiyet etkinliğine, işbirliği ve etkileşim aktivitesine, girişimcilik ve yenilikçilik kültürüne ve ekonomik katkı ve ticaretleşme potansiyeline bağlı olarak tanımlanmıştır.  Bu endeks tanımında bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği için bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı ve fon tutarları, ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı ile doktoralı mezun sayısı dikkate alınmaktadır.  Son üç yılda yapılmaya başlanan bu endeks, ülkemizin devlet ve vakıf üniversitelerinin tamamı için yapılmakta ve ilk 50 sırada yer alan Üniversiteler açıklanmaktadır.

Üniversitelerin performanslarının değerlendirilmesinde öğrenci memnuniyeti (student satisfaction) ayrı bir parametre olarak dikkate alınmaktadır.  Öğrenci memnuniyeti; üniversite adaylarının, üniversite öğrencilerinin ve mezunların düşünceleri, davranışları ve uygulamalarına bağlı olarak değerlendirilir.   Bu değerlendirmede, yalnızca üniversiteli olmayı arzu eden kişilerin tercihleri dikkate alınabilmiştir.  Bu çerçevede ilk tercih aşamasında her bir üniversite için önlisans ve lisans seviyelerinde oluşan doluluk oranları hesaplanmıştır. 

Bu değerlendirme için ekte kaynak gösterilen eserden yararlanılmıştır. Bu eserde üniversitelerde tercih edilebilirlik oranı için ÖSYM’in ilk tercihlerde dolan ve boş kalan program kontenjanları ile ilgili bir çalışma yapılmış olup her üniversite için ilgili yıla ait ÖSYM’nin tablo 3A ve Tablo 4’de verilen verileri kullanılmıştır. Bu değerlendirmede, Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri tarafından uygulanan Açık Öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler dikkate alınmamıştır. Ancak yükseköğretim sistemimizde Anadolu, Dokuz Eylül, Fırat, Hacettepe, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Sakarya, Selçuk ve Yalova Üniversiteleri tarafından uygulanan UOLP-Sunny gibi uluslararası ortak lisans programlarına kayıtlı öğrenciler değerlendirme dâhilinde bırakılmıştır.

Aşağıdaki tabloda yıllara göre yenilikçilik-girişimcilik endeksinin Üniversitemize ait değerleri ile  ortalama değerler sunulmaktadır.   Üniversitemiz, 2011 yılında bu endeks için müracaat etmemiştir.  2012 yılında fikri mülkiyet, işbirliği ve etkileşim ile ekonomik katkı ve ticaretleşme kriterleri esasında ülke ortalamasının çok altındadır.  2013 yılında ise ekonomik katkı ve ticaretleşme alanında bir önceki yıla göre bir gelişme söz konusu iken, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü kriteri esasında gerileme söz konusudur.

YENİLİKÇİLİK-GİRİŞİMCİLİK ALANINDA

YILLARA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE AİT ENDEKS VE ORTALAMA DEĞERLER

 

Aşağıdaki tabloda ise yıllara göre tercih edilebilirlik alanında kontenjan boşluk oranları verilmektedir. Bu verilere göre sınavsız geçiş ve YGS ile önlisans programlarında boşluk yok iken, merkezi yerleştirme ile lisans programlarında oranlar nispi olarak yüksektir.  Bu esasta en düşük kontenjan açığı değeri (% 0.0) 2010 yılına aitken, en yüksek değer % 8.07 ile 2012 yılında gerçekleşmiştir.

TERCİH EDİLEBİLİRLİK ALANINDA

ÜNİVERSİTEMİZE AİT KONTENJAN BOŞLUK ORANI DEĞERLERİ

Alttaki tabloda da yıllara göre girişimcilik endeksi ve kontenjan doluluk oranları esasında hesaplanan puanlar verilmektedir. Alttaki şekilde ise ilgili verilerin grafiksel gösterimi sunulmaktadır.  

YENİLİKÇİLİK-GİRİŞİMCİLİK VE TERCİH EDİLEBİLİRLİK ALANINDA

ENDEKS DEĞERİ VE KONTENJAN DOLULUK ORANI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2013 yılı başı itibariyle ülkemizde 103 devlet Üniversitesi’nden biridir.  Aşağıdaki tablo ve grafikte 2013 yılı için üniversitemizin girişimcilik-yenilikçilik-tercih edilebilirlik parametreleri, değişik alanlarda ülkemizde üst sıralarda yer alan üç üniversite (Boğaziçi, Hacettepe ve Ortadoğu Teknik) ve ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi'nin ilgili temel parametreleri ile karşılaştırılmıştır.

 

YENİLİKÇİLİK-GİRİŞİMCİLİK VE TERCİH EDİLEBİLİRLİK ALANINDA

FARKLI ÜNİVERSİTELER İÇİN PARAMETRE  ORANSAL BÜYÜKLÜKLERİ

 

Üniversitelerin yenilikçilik-girişimcilik ve öğrenci memnuniyeti alanında yaptıkları çalışmalar, son yıllarda önemle dikkate alınan göstergelerden biridir.  Ekte kaynak olarak tanımlanan eserde konuyla ilgili detaylı bilgi sunulmaktadır. Aşağıdaki tabloda yenilikçilik-girişimcilik-tercih edilebilirlik ile ilgili alanda, Üniversitemiz ve diğer dört Üniversite ile ilgili ülke puanları ve sıralamaları sunulmaktadır.

YENİLİKÇİLİK-GİRİŞİMCİLİK VE TERCİH EDİLEBİLİRLİK ALANINDA

FARKLI ÜNİVERSİTELER İÇİN TOPLAM PUANLAR VE ÜLKE SIRALARI

 

 Yenilikçilik-girişimcilik ve tercih edilebilirlik alanında Üniversitemiz ve diğer dört üniversitenin puanlarının yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte görülmektedir.   Bu alanda ülke sıraları ile ilgili değerlerin grafiksel gösterimi alttaki şekilde verilmektedir. 2010 yılında girişimcilik endeksi ile çalışma yapılmamıştır. Bu verilere göre 2011-2013 yılları arasında seçilen 4 üniversite içerisinde en düşük puan Üniversitemize aittir.   İlgili alanda  ülke sırası yönünden değerlendirildiğinde de diğer dört üniversite ile önemli farklar oluştuğu görülmektedir.    Üniversitemizin yenilikçilik-girimcilik ve tercih edilebilirlik alanında ülkemizdeki sırası 21 ile 44 arasındadır.

 

  

 SONUÇ

2011 yılından itibaren TÜBİTAK, TÜBA, YÖK, Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bazı kurumlardan temin edilen verilerle 23 gösterge dikkate alınarak bir “girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi” yayımlanmaktadır. Üniversitemiz, 2011 yılında bu endeks için müracaat etmemiş, 2012 yılında fikri mülkiyet, işbirliği ve etkileşim ile ekonomik katkı ve ticaretleşme kriterleri esasında ülke ortalamasının çok altındadır.  2013 yılında ise ekonomik katkı ve ticaretleşme alanında bir önceki yıla göre bir gelişme söz konusu iken, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü kriteri esasında gerileme söz konusudur.

Yıllara göre tercih edilebilirlik alanında kontenjan boşluk oranları esasında en düşük kontenjan açığı değeri (% 0.0) 2010 yılına aitken, en yüksek değer % 8.07 ile 2012 yılında gerçekleşmiştir. Üniversitelerin performanslarının değerlendirilmesinde öğrenci memnuniyeti ayrı bir parametre olarak dikkate alınmaktadır.  Üniversitemizin 2011-2013 yılları arasında yenilikçilik-girişimcilik ve tercih edilebilirlik alanında ülkemizdeki sırası 21 ile 44 arasındadır ve Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ ve Anadolu üniversitesi ile kıyaslandığında en düşük puan üniversitemize aittir.

Değerli meslektaşım,

“Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğine, fikri mülkiyet etkinliğine, işbirliği ve etkileşim aktivitesine, girişimcilik ve yenilikçilik kültürüne ve ekonomik katkı ve ticaretleşme potansiyeline bağlı olarak tanımlanmaktadır.  Bu endeks tanımında bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği için bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı ve fon tutarları, ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı ile doktoralı mezun sayısı dikkate alınmaktadır.  Son üç yılda yapılmaya başlanan bu endeks, ülkemizin devlet ve vakıf üniversitelerinin tamamı için yapılmakta ve ilk 50 sırada yer alan üniversiteler açıklanmaktadır. Üniversitemizin bu endekste üst sıralarda yer alması için öncelikli olarak “ÖĞRETİM GELİRLERİ” , “ÖĞRETİM YAPISI” , “ÖĞRETİM KALİTESİ” , “YAYIN VERİMİ” ve “PROJE VERİMİ” çerçevesinden stratejik  hedeflerimizi yakalamalıyız. Üniversitemizin önümüzdeki dört yılın sonunda yenilikçilik-girişimcilik ve tercih edilebilirlik alanında ülkemizdeki ilk 10 devlet üniversitesi içinde olması stratejik hedefimizdir.

Selam, Sevgi ve Saygılarımla.

Prof.Dr. Hasan TOSUN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Adayı 

 

 

Kaynak: Tosun, H. (2015) “Devlet Üniversiteleri-Performans Değerlendirme, Finansman Modeli ve Yeniden Yapılanma” Ankara, 373 s.

YEN-GİRŞ-TERC